Podpor našu stránku, cenou jednej šálky kávy. Ďakujeme!

Ko-Fi Logo

Do konca roka jazdi za dvacku!

I. Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ osobných údajov uvedený v článku 1 ods. Článok 4 ods. GDPR je osoba:

Ing.Kamil Kovács-piko-Komárno
IČO: 22710353
DIČ:1020364070
so sídlom: Komárno, Palatínova 65/10
zapísanou v živnostenskom registri na OÚ Komárno, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa sp.č.: ŽO-200043, reg.č.:21342000

kontaktné údaje: PIKO-BIKE
email: hello@100kom.com
telefón: +421 948 045115
www.100kom.com

 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, identifikátor siete alebo na jeden alebo viacero špecifických prvkov prirodzenej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu  údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov 

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vykonania vašej objednávky:
  • krstné meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • poštová adresa
  • Telefón
 • Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Právny dôvod a účel spracovania osobných údajov 

 • Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. V súlade so 6 základným nariadením Komisia článok 1, odsek 1, písmeno b) b) GDPR,
  • povinnosti prevádzkovateľa uvedenej v článku 11 ods. V súlade so 6 základným nariadením Komisia článok 1, odsek 1, písmeno b) c) GDPR,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie komerčných oznámení a bulletinov) podľa článku 11 ods. V súlade so 6 základným nariadením Komisia článok 1, odsek 1, písmeno b) f) GDPR.
 • Účelom spracúvania osobných údajov je
  • vykonanie vašej objednávky pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany prevádzkovateľa naplniť,
  • plnenie právnych povinností voči štátu,
  • zasielanie obchodnej komunikácie a iné marketingové činnosti.
 • Správca sa nerozhoduje o automatickom individuálnom rozhodovaní v zmysle  článku 22 gdpr. Dali ste svoj výslovný súhlas s takýmto spracovaním.

IV. Obdobie uchovávania

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • na obdobie potrebné na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a z uplatňovania nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • Po uplynutí obdobia uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ vymaže osobné údaje.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa) 

 • Príjemcami osobných údajov sú osoby, ktoré
  • zapojených do dodania tovaru/služieb/platieb na základe zmluvy,
  • poskytovanie služieb e-shopu, a iných služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
  • poskytovanie marketingových služieb.
 • Prevádzkovateľ nemá prenášať osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácii.

VI. Spracovatelia osobných údajov

 • Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ, ale osobné údaje môžu pre neho spracúvať aj nasledovní spracovatelia:
  • spoločnosť 22MEDIA s.r.o.
  • prípadne iného poskytovateľa spracovania softvéru na služby a aplikácie, ale v súčasnosti ho prevádzkovateľ nepoužíva.

VII. Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v GDPR ste
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR alebo prípadne obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo namietať proti spracovaniu uvedenému v článku 11 ods. 21 GDPR,
  • právo na prenosnosť údajov podľa článku 10 ods. 20 GDPR a
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedeného v článku 11 ods. podmienok.
 • Máte tiež právo podať sťažnosť úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že vaše právo na ochranu osobných údajovbolo porušené,  alebo sa obrátiť na súd.

VIII. Ochrana osobných údajov 

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prístup k osobným údajom majú len osoby, ktoré mu boli poverené.

IX. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení so zásadami ochrany osobných údajov a že ju súhlasíte v celom rozsahu.
 • Súhlasíte s týmito podmienkami kontrolou vášho súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Kontrolou vášho súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení so zásadami ochrany osobných údajov a že ich akceptujete v celom rozsahu.
 • Správca je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Nová verzia Zásad ochrany osobných údajov bude zverejnená na svojej webovej stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.06.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaregistrovať sa arrows

Vaše osobné údaje budú použité na spracovanie vašej objednávky, podporu vašich skúseností na tejto webovej stránke a na iné účely opísané v našich pravidlá ochrany súkromia.

alebo sa zaregistruj pomocou

Prihlásenie arrows

alebo sa prihlásť s pomocou

Get new password arrows

Zabudli ste heslo? Zadajte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu. E-mailom vám zašleme odkaz na vytvorenie nového hesla.